ÁSZF 2019

 

 

SZIE ÁLLÁSBÖRZE 2019
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

mely létrejött egyrészről a Szent István Egyetem (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.) statisztikai számjel: 15329767-8542-312-13, nyilvántartási szám: 329761, adószám: 15329767-2-13, intézményi azonosító: FI 69207), továbbiakban SZIE, másrészről a külön Megrendelőlapon megadott szerződő fél, továbbiakban Kiállító között a 2019. április 10. napján megrendezésre kerülő „SZIE Állásbörze 2019” rendezvényre vonatkozóan.

 1. A szerződés létrejötte
  1. A szerződés a felek között a Kiállító általi elektronikus Megrendelőlap elektronikus megküldésével, és a megküldés elfogadásáról a SZIE által küldött visszaigazolással jön létre. Kiállító a Megrendelőlapon semmilyen fenntartást vagy feltételt nem köthet ki. A szerződés létrejöttétől függetlenül a Kiállító az általa aláírt Megrendelőlapot köteles ajánlott levélként a SZIE Tehetséggondozási és Karrier Iroda (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.) részére 2019. március 01. napjáig megküldeni.
 1. A SZIE a kiállítási terület kijelöléséről indokolási kötelezettség nélkül határoz. A szervező az adott kiállításon történő kiállítási terület kijelöléséről (standkijelölés) hozott döntését a Kiállítóval az ajánlatra vonatkozó visszaigazolás megküldésével közli. SZIE által küldött visszaigazolással a szerződés létrejön a Megrendelőlapon és jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal.

 

 1. A SZIE kötelezettségei
  1. A SZIE vállalja, hogy jelen ÁSZF-ben és a visszaigazolt Megrendelőlapon rögzített és részletezett szolgáltatásokat, a Megrendelőlapon rögzített áron Kiállító részére biztosítja a Szent István Egyetemen megrendezésre kerülő Állásbörzén,
   amennyiben a Kiállító a jelen szerződésben rögzített egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

 

 1. A Kiállító kötelezettségei
  1. Kiállító tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 2. pontjának rendelkezéseire figyelemmel a jelentkezési és leadási határidők túllépése esetén a SZIE az Állásbörzén való részvétel lehetőségét (stand, kiadvány stb.) nem tudja garantálni.
 1. A SZIE a teljesítés után számlát állít ki. A Kiállító vállalja, hogy a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282826-00000000 számú bankszámlájára a Megrendelőlap szerinti részvételi díjat átutalja.
  Késedelmes fizetés esetén a SZIE a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámolni.
 1. Kiállító vállalja, hogy a rendezvény standjait és azok felszerelését rendeltetésszerűen használja, a többi kiállítót és a rendezvény látogatóit nem zavarja, a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a SZIE-nek megtéríti.
   
 2. A Kiállító vállalja, hogy a standdal kapcsolatos használati szabályokat betartja:
  1. az installációt és a betétlemezeket megfúrni, abban bármilyen
   sérülést okozni tilos,
  2. a betétlemezekre folyékony, és habosított tükörragasztóval ráragasztani tilos,
  3. a betétlemezekre fóliázni csak a SZIE előzetes írásbeli engedélyével lehet.
    
 3. A Kiállító az általa kialakított dekorációs elemekért felelősséget vállal.
   
 4. Az okozott károkért a SZIE jogosult az elem teljes értékét leszámlázni kiállító részére.
   
 5. Amennyiben a rendezvény nyitva tartása alatt a SZIE hibáján kívüli, neki fel nem róható, elháríthatatlan ok miatt éri a Kiállítót bármilyen hátrány
  (pl. lopáskár, SZIE-nek fel nem róható okból bekövetkező baleset), azért a
  SZIE anyagi felelősséget nem vállal.
 1. Kiállító tudomásul veszi, hogy az Állásbörzén a számára biztosított kiállítási standhelyen csak saját, leány- és anyavállalat, cégcsoport más tagjának állásajánlatát, rendezvényét, programját, termékét vagy szolgáltatását népszerűsítheti, kiadványát és egyéb nyomtatott vagy digitális formában megjelenő anyagát jelentetheti meg.
  Kiállító minden, a fentiektől eltérő tervezett tevékenységre (pl. ajándéksorsolás, értékesítés, értékesítési célú személyes adatgyűjtés, kérdőívezés stb.) előzetesen köteles írásban engedélyt kérni.
 1. Kiállító tudomásul veszi, hogy a szórólaposztás a rendezvény területén térítés ellenében lehetséges, amelynek összege a Megrendelőlapon található.
 1. A szerződéstől történő elállás esetén, amennyiben az elállás bejelentésére 2019. március 13-ig kerül sor, a SZIE a részvételi díjat nem számlázza ki. Amennyiben az elállás bejelentésére 2019. március 14-én vagy azt követően kerül sor, SZIE a teljes részvételi díjra jogosult, és a Megrendelőlapon szereplő részvételi díj 100 %-át kiszámlázza.
  A szerződéstől történő elállás kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben azt mind írásos (e-mail) formában allasborze@szie.hu címen,
  mind telefonon a +36-28-522-058-as telefonszámon a SZIE részére jelzésre kerül.
   
 2. Jelen ÁSZF alapján SZIE kizárólag a rendezvény megszervezéséért és azon a Kiállító jelen megállapodásban és a Megrendelőlapban foglalt feltételekkel történő részvételének biztosításáért vállalja a felelősséget. Felelőssége nem terjed ki a kiállítói szándékok sikeres teljesülésére (nem garantálja a rendezvény látogatóinak számát, a résztvevő előadásain, programjain jelen lévők létszámát). A SZIE szervező- és reklámtevékenységet a rendezvény egésze tekintetében végez.

 

 1. Részvétel
  1. Kiállító köteles az általa megrendelt felszereltségű és a SZIE által megjelölt standot a rendezvény napján 8:30 – 9:30 óra között elfoglalni, 15:00 – 17:00 óra között elhagyni.
  2. A rendezvény nyitva tartása alatt a SZIE a standokon, illetve a rendezvény helyszínén elhelyezett illetve elhagyott tárgyakért felelősséget semmilyen formában nem vállal.

 

 1. Értesítések
  1. Jelen szerződés teljesítése során Felek értesítéseiket és egyéb közleményeiket írásban küldik meg.

 

 1. A szerződés módosítása, nyilatkozatok
  1. Jelen ÁSZF kizárólag közös megegyezéssel, írásban, és még a rendezvény időpontját megelőzően, az eredeti szerződésre vonatkozó alaki előírások betartásával módosítható. Az ÁSZF szerződésmódosítással nem érintett részei – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlanul érvényesek és hatályosak maradnak.
  2. A szerződéstől való elállásra írásbeli nyilatkozat formájában van mód.

 

 1. Nyilvánosság, üzleti adatok, titoktartási kötelezettség
  1. Az Állásbörze ideje alatt a rendezvényről mozgó és állókép felvételek készülnek.
   Az ÁSZF elfogadásával és a megrendelés megtörténtével Kiállító hozzájárul ahhoz, hogy a SZIE a rendezvényen készült felvételeket nyilvánosságra hozza, azokat honlapjain, közösségi felületein és hirdetéseiben felhasználja.
 1. SZIE-nek és Kiállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Ha a Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkező jogvitájukat, úgy peres eljárás esetére kikötik a Gödöllői Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
 1. A szerződés aláírásával Kiállító tudomásul veszi, hogy a Szent István Egyetem a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete (GDPR), valamint a hatályos magyar adatvédelmi jogi előírások betartásával jár el az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.
 1. A Szerződő Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rendezvénnyel és a szerződő partnerrel összefüggésben tudomásukra jutott minden üzleti és egyéb adatot, információt titoktartási kötelezettségük betartásával kezelnek, ezen adatokat és információkat – az 2011. évi CXII. számú törvényben szabályozott kivételekkel – harmadik személyek számára, a másik fél kifejezett, előzetes hozzájárulásának hiányában semmilyen formában nem teszik hozzáférhetővé.

 

Gödöllő, 2019. február 18.

 

Dr. Palkovics László                                       Magyar Ferenc
             rektor                                                                     kancellár

 

              Pénzügyileg ellenjegyzem:
                       Biró Terézia
gazdasági- és műszaki kancellárhelyettes

 

 

 

Letölthető: